الهام شهادت شهید چاغروند

قبل از آخرین عزیمت به یکی از دوستانش گفته بود من می خواهم غسل شهادت کنم چون امکان دارد امروز شهید شوم.