«تکه ای از آسمان» سومین کتاب از سری مجموعه قصه فرماندهان بر اساس زندگی «شهيد محمد بروجردی» از كودكي تا شهادت نوشته حسین فتاحی است.