شجاعت وشهامت در دفاع از اسلام (خاطره ای از شهید هاشم پورزادی)

در یکی از روستاهای سوسنگرد مادری به همراه فرزند شیرخوارش تنها مانده بودند، که پس از آتش سنگین توپخانه عراق مادر فرزندش را رها می کند و کودک جا می ماند، هاشم با شهامت و رشادت بچه را نجات می دهد و به مادر می رساند.