نخبگی، ایثار و تشویقات مکرر شهید علیرضا فتح اللهی

به لحاظ ایثار و از خودگذشتگی اش در حین مقابله با دشمن بارها مورد تشویق فرماندهان قرار گرفت، از جمله: در تاریخ۲۴/۸/۱۳۵۸ و همچنین ۱۷/۹/۱۳۵۸ به خاطر فعالیت چشمگیر در مبارزات کردستان مورد تقدیر قرار گرفت. در ۲۰/۹/۱۳۵۸ تشویق گردید و در تاریخ ۱۵/۱۱/۵۹ مفتخر به سه ماه ارشدیت به خاطر رشادت و ازخودگذشتگی در منطقه عملیاتی شد. در ۲/۱۱/۱۳۶۰ به لحاظ جدیت و تلاش در عملیات مورد تقدیر قرار گرفت. در ۲۷/۲/۱۳۶۳ نه ماه ارشدیت گرفت و در ۲۵/۱۱/۱۳۶۳ و ۲۱/۶/۱۳۶۴ به خاطر جدیت و تلاش بیش از حد در آمادگی رزمی یگان ها مورد تشویق فرماندهان ارشد ارتش قرار گرفت.