وفای به عهد و فداکاری (خاطره ای از شهید محمدقلی کاظمی)

شهید سالاری از دوستان وی تازه ازدواج کرده. پس از مدتی همسر وی سفارس سالاری را به شهید کاظمی می کند که در ماموریتهای سخت هوای سالاری را داشته باشد در یک عملیات شهید سالاری می بایست انجام دهد با اسرار و التماس ماموریت شهید سالاری را خودش انجام می دهد هر چند پس از مدتی سالاری هم به شهادت میرسد