ولایت پذیری (خاطره ای از شهید هوشنگ رستمی)

با شنیدن فرمان امام خمینی، مرخصی را رها و داوطلبانه برای سرکوب غائله به کردستان اعزام شد. تا پایان سال ۵۸ گروهانش به عنوان گروه نوک عمل کرد و عهده دار تأمین جلو بود.