پافشاری بر حفظ (حتی ۵ متر) از خاک وطن (خاطره ای از شهید میربیگ رشنویی)

به نقل از هاشم شاهمرادی همرزم شهید: در سال۶۹ که فرمانده گردان بود، گردان تحت فرماندهی اش در نوار مرزی غرب منطقه سومار قرار داشت. یک روز نیروهای حافظ آتش بس را خواست و به آنها گفت: یکی از سنگرهای عراق پنج متر در خاک جمهوری اسلامی است و بایستی آن سنگر تخریب و نیروها به عقب برگردند. نیروهای حافظ آتش بس با پافشاری ایشان پس از بررسی نقشه، سنگر نیروهای عراقی را تخریب و آنها را به داخل خاک خودشان عقب راندند.