یادداشت هایی درباره ی شهید عبدالرضا کوپال – خلبان انقلابی و ضدرژیم طاغوت

خلبان انقلابی و ضدرژیم طاغوت

شهید کوپال از جمله نیروهای انقلابی نیروی هوایی ارتش بود که همچون سایر اقشار روشن فکر ارتش در کنار امام بود و ارتباطاتی نیز داشت. رژیم طاغوت دستور دستگیری او را صادر کرد؛ ولی چون او خدمت را ترک و از حضور در محل خدمت خودداری کرد، موفق به دستگیری اش نشدند. پس از پیروزی انقلاب به ندای امام امت لبیک گفت و به پایگاه بازگشت و مشغول خدمت شد.