به لحاظ ایثار و از خودگذشتگی اش در حین مقابله با دشمن بارها مورد تشویق فرماندهان قرار گرفت، از جمله: در تاریخ۲۴/۸/۱۳۵۸ و همچنین ۱۷/۹/۱۳۵۸ به خاطر فعالیت چشمگیر در مبارزات کردستان مورد تقدیر قرار گرفت. در ۲۰/۹/۱۳۵۸ تشویق گردید و در
ادامه مطلب

راوی:ابراهیم خزایی یادی از شهید علیمردان آزاد بخت: شب بود تازه از عملیات برگشته بودیم که به چادر خودم رفتم. از چادر مجاور صدای گریه شنیده می شد، وقتی جلوتر رفتم دیدم شهید آزاد بخت به شدت می گرید وبا صدای بلند
ادامه مطلب

در یکی از روستاهای سوسنگرد مادری به همراه فرزند شیرخوارش تنها مانده بودند، که پس از آتش سنگین توپخانه عراق مادر فرزندش را رها می کند و کودک جا می ماند، هاشم با شهامت و رشادت بچه را نجات می دهد و
ادامه مطلب

شهید سالاری از دوستان وی تازه ازدواج کرده. پس از مدتی همسر وی سفارس سالاری را به شهید کاظمی می کند که در ماموریتهای سخت هوای سالاری را داشته باشد در یک عملیات شهید سالاری می بایست انجام دهد با اسرار و
ادامه مطلب

خلبان انقلابی و ضدرژیم طاغوت شهید کوپال از جمله نیروهای انقلابی نیروی هوایی ارتش بود که همچون سایر اقشار روشن فکر ارتش در کنار امام بود و ارتباطاتی نیز داشت. رژیم طاغوت دستور دستگیری او را صادر کرد؛ ولی چون او خدمت
ادامه مطلب

به نقل از هاشم شاهمرادی همرزم شهید: در سال۶۹ که فرمانده گردان بود، گردان تحت فرماندهی اش در نوار مرزی غرب منطقه سومار قرار داشت. یک روز نیروهای حافظ آتش بس را خواست و به آنها گفت: یکی از سنگرهای عراق پنج
ادامه مطلب