داشتن روحیه پهلوانی و جوانمردی سید مصطفی در کنار درس و مشق مدرسه، به مشق پهلوانی و روحیه جوانمردی هم اهمیت می داد و همزمان با شنیدن الفبای معلم، صدای زنگ مرشد و دعاهای وسط گود زورخانه را هم می شنید.
ادامه مطلب

در سال ۱۳۵۸ به لشکر۸۴ منتقل و در همان سال به منطقه آشوب زده پاوه پنوسود اعزام گردید و در سمت فرمانده دسته در آن اوضاع نابسامان جهت برقراری آرامش فعالیت نمود. در عملیاتپ های گستردهپ ای چون: فتح المبین، محرم، والفجر
ادامه مطلب

شهید در آخرین دیدار با من و فرزندانش گفت:همواره با اراده و ایمان به خدا زندگی کنید.صبر داشته باشید و در سنگر تحصیل مشت محکمی بر دهان استکبار بزنید و در آینده افراد مهمی برای ملت باشید . به من گفت:بچه ها
ادامه مطلب

پس از طی دوره علمی – نظامی دانشکده افسری و دوره مقدماتی رسته زرهی، در تیپ۳ زرهی همدان مشغول خدمت شد و با انتقال گردان۲۴۴ تانک به تیپ مستقل۸۴ خدمت خود را در این یگان آغاز نمود. آخرین سمت ایشان رئیس رکن
ادامه مطلب

خاطره قبل از انقلاب شهید اسلام حسنوند در بانک ملی خرم آباد استخدام می شود چند ماهی مشغول کار است.خانمی بی حجاب آنجا کار می کند و می بیند بیشتر کارمندان با ایشان خیلی شوخی و بازی می کنند.ایشان خیلی ناراحت می
ادامه مطلب

نخبه تحصیلی از کودکی فردی زیرک بود. دوران ابتدایی و راهنمایی را با رتبه های ممتاز به پایان رساند. علاوه بر دروس دبیرستان، برای آگاهی بیشتر از علوم اسلامی به فراگیری دروس حوزه پرداخت و با هم رزمش شهید مجتبی آدینه وند
ادامه مطلب