کتاب حاضر بر اساس زندگی شهید سر لشکر مصطفی پژوهنده فرمانده گردان ‎۱۸۳تکاوران و لشکر ‎۵۸ ذوالفقار است. هفت، داستانی حقیقی است که در نگارش آن ضمن انجام بالغ بر هفتاد ساعت مصاحبه با دوستان، دانشجویان، همرزمان،سربازان و خانواده ی شهید پژوهنده،
ادامه مطلب